เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินจะสอดแทรกอยู่ในธุรกิจทุกประเภท Assetasia ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากปริมาณธุรกรรมทางการเงินของแต่ละธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามประเภทธุรกิจ คือ
สถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
ธนาคารพาณิชย์เอกชน
บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันที่จัดตั้งโดยกฏหมายพิเศษ
ธุรกิจเอกชนที่ให้บริการทางการเงิน
กองทุนรวมต่างๆ
บริษัทบริหารสินทรัพย์
ธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง
ธุรกิจประกัน
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SMEs
ธุรกิจทั่วไป
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
บุคคลธรรมดา