บริการด้านการลงทุน ( Investment Services):
(Investment Advisory Services) ในรูปแบบต่าง ๆ
  • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)
  • วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุน( Strategic Investment Analysis)
  • ปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน ( Joint- Venture Capital )
  • การควบรวมกิจการ ( Mergers & Acquisitions)
  • การตรวจสอบกิจการเป็นพิเศษ (Due Diligence)
  • การแปรรูปกิจการ ( Privatisation)
  • การบริหารสัดส่วนการลงทุนส่วนบุคคล ( Personal Portfolio Investment)