บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน ( Financial Advisory Services):
  • การจัดทำแผนธุรกิจ ( Business Plan) ของกิจการ
  • การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
  • การบริหารจัดการกระแสเงินสด ( Cash Flow Management)
  • การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ ( Management Information System)
  • การบริหารศูนย์กำไร ( Profit Center)
  • การประเมินประสิทธิภาพในการทำกำไร (Performance Audit)
  • การกำกับและติดตามการบริหารเงินสด (Cash Monitoring)
  • การวางระบบ IT ในระบบปฎิบัติงาน (Smart Back Office)