บริการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring Services) :
  • ให้บริการในการเจรจา ต่อรอง แก้ไข หนี้ ของ ธุรกิจและ บุคคล
  • การเปลี่ยนย้ายวงเงินสินเชื่อ (Refinancing)
  • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring)
  • ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ(Corporate Restructuring)
  • การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management)