บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ( Asset Appraisal Services):
บริการ Appraiserv เป็นบริการทางด้านการประเมินทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งประเภทอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการให้บริการและจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น การบริหารโครงการต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการประเมินและจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่มีความเที่ยงตรงกับความ เป็นจริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการในการใช้ประกอบในการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น เพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อและเพื่อทราบราคาทรัพย์สินในการ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อหรือขายด้วยราคาที่ถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริง เป็นต้น
 • บริการประเมินอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Appraisal Services)
 • ที่ดิน (Land)
 • อาคาร (Building)
 • บ้านอยู่อาศัย (House)
 • อาคารชุดพักอาศัย (Residential Condominium)
 • อพาร์ตเม้นท์ (Apartment)
 • อาคารพาณิชย์ (Shophouse)
 • อาคารสำนักงาน (Business Complex)
 • ศูนย์การค้า (Shopping Center)
 • โรงแรม และ รีสอร์ท (Hotel & Resort)
 • โรงงานและเครื่องจักร (Plant & Machinery)
 • ทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Asset)
 • ลิขสิทธิ์ (Copyright)
 • สิทธิบัตร (Patent)
 • แฟรนไชส์ (Franchise License)
 • เครื่องหมายการค้า (Trademark)
 • ความรู้ความชำนาญ (Know-how)
 • ค่าความนิยม (Goodwill)
 • บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Procesing Services)
 • บริการด้านบริหารและจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ( Real Estate Project Management)