Background
บริษัทแอสเซ็ทเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดย กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ความชำนาญในสาขาต่างๆ ทั้งในภาคการเงิน จากสถาบันการเงิน ต่าง ๆ และในด้านการประเมินทรัพย์สินและเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการที่มีมาตรฐานในด้านบริการสนับสนุนธุรกรรมทาง การเงิน (Financial Service Provider) งานด้านประเมินทรัพย์สิน (Asset Appraisal) และบริการด้านนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ (Processing Services) แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ธุรกิจบริษัทห้างร้างและบุคคลธรรมดา ในรูปของ Outsourcing เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนการ ดำเนินงานของกิจการ ทั้งนี้เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า
จากภาวะและแนวโน้มของการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการต่าง ๆ ในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวเองในทุกๆ ด้านเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ โดยการหันมาให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ,ต้นทุนทางการเงิน รวมทั้งต้นทุนในด้านบุคลากร ในส่วนของการลดต้นทุนบุคลากร จะเห็นได้ว่าธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับลดจำนวนบุคลากรลงเป็นจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อลดต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร ลงเพื่อให้ธุรกิจมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะในสายงานปฏิบัติการ ทำให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ
กิจการ ในขณะที่ธุรกิจจะต้องมีการขยายตัวและเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการที่ผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการธุรกิจภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง อันเป็นผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางการตลาดและการเงิน โดยเฉพาะปริมาณงานที่อาจจะไม่สม่ำเสมอ ซึ่งธุรกิจไม่อาจแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรมากกว่าปริมาณงานได้ และยังมีผลต่อต้นทุนรวมของกิจการให้สูงขึ้น อันเป็น การบริหารต้นทุนที่ขาดประสิทธิภาพและทำให้เสียเปรียบและเสียโอกาสในการแข่งขันอีกด้วย การให้บริการในรูป Outsourcing Services ในด้านต่าง ๆ เช่น งานประเมิน (Appraisal Services) งานจดทะเบียนนิติกรรมสัญญา(Processing Services) จึงเป็นทางออก ในเรื่องนี้ที่จะให้บริหารแก่ธุรกิจต่าง ๆ ตามปริมาณงานที่เป็นจริง
ชื่อกิจการ บริษัท แอสเซ็ทเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
สถานที่ประกอบการ 919/489 (เอ) อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0-2630-3908-9 แฟกซ์: 0-2630-1674
 
ประเภทธุรกิจ บริการสนับสนุนธุรกรรมทางการเงิน และ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท  
วันที่จดทะเบียน 3 มกราคม 2545